Oznamy rodičom

POZOR : oznamujeme rodičom detí, ktorí si podali žiadosti o prijatie do materskej školy, že od 4.6.2018 si môžu prevziať rozhodnutia o prijatí do materskej školy na školský rok 2018/2019 v priestoroch 4.triedy materskej školy -v čase od 7,00 hod do 16,00 hod

 

Odporúčania pre rodičov :

Prosím rodičov, aby rešpektovali školský poriadok, prípadne, aby sa  v prípade záujmu oboznámili so školským vzdelávacím programom a plánom práce na príslušný školský rok - nájdete ich vo vstupných areáloch jednotlivých tried, zároveň opätovne prosím rodičov, aby sledovali všetky oznamy.

Je vhodné, aby malo dieťa počas pobytu v MŠ pevnú obuv a pohodlný odev - vyžadujú to aktivity, ktoré sa s deťmi realizujú.

Najneskôr do štrnásť pracovných dní oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas dlhodobejšej neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ak je táto neprítomnosť dlhšia ako tridsať po sebe idúcich dní, oznámi túto skutočnosť písomne / na školskom tlačive / a doloží potvrdenie od lekára alebo prehlásenie o rodinných dôvodoch neprítomnosti.

Pri opätovnom nástupe do školy rodič predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  domáceho prostredia /tlačivo pripraví škola a umiestni na viditeľné miesto v šatni/ podľa týchto pravidiel : ak je doba akejkoľvek neprítomnosti dlhšia ako päť dní,  rodič je povinný predložiť vlastnoručne podpísané spomínané vyhlásenie. Ak  ho rodič odmietne predložiť alebo poskytne nepravdivé údaje, následky znáša rodič (zákonný zástupca) a riaditeľka to môže považovať za porušenie školského poriadku.

Dieťa sa po chorobe vracia do MŠ doliečené, lieky sa v MŠ nepodávajú .

Rôzne:

  • počas celého školského roka prebieha zber PET fliaš a papiera
  • deti straších tried sa venujú po jedle dentálnej hygiene (prosíme zabezpečiť zubné kefky)
  • prosím rodičov, aby vo vlastnom záujme sledovali všetky oznamy na oznamovacích tabuliach vo vstupných areáloch jednotlivých tried

Poďakovanie:

Ďakujeme manželom Štefánikovým za nákup hračiek pre deti 2. triedy a aj babinke p. Margite Štefánikovej za to, že spríjemnila našu Mikulášsku zábavu sladkou pochúťkou pre všetky deti.

Ďakujeme starým rodičom Glendovcom za finančnú pomoc na nákup hračiek a na zabezpečenie rekontrukčných prác pri výmene podlahy v šatni detí 2. triedy.

Ďakujeme výborným futbalistom FC Nitra, na čele s Lukášom Hroššom za nezištnú pomoc pri rekonštrukčných prácach v šatni detí 2.triedy.

Ďakujeme p. Gajdošíkovi za vykonanie rekonštrukčných prác v priestoroch jedálne.

Ďakujeme rodičom, ktorí zabezpečili z vlastných zdrojov rekonštrukciu pieskoviska pre deti 1 a 2 triedy.

Poďakovanie patrí aj manželom Štefánikovcom za technickú pomoc pri realizácií  celoškolskej aktivity  " Z rozprávky do rozprávky ".

Veľmi pekne ďakujem  p. Gajdošovi za pomoc pri zabezpečení kontajnera, ako aj pedagogickým a  nepedagogickým zamestnacom za pomoc pri odstraňovaní opadaných listov a celkovej úprave areálu materskej školy - naše deti majú znova krásny a upravený priestor na hranie aj  počas  jesenných dní.

Ďakujem p. Dojčanovi za pomoc pri riešení havarijnej situácie vstupnej brány.

Ja osobne ďakujem aj všetkým ostatným rodičom za výbornú spoluprácu, pomoc, ochotu a porozumenie počas každého dňa vzájomnej starostlivosti o  " naše - vaše "  deti,  ďakujem všetkým učiteľkám, ich rodinným príslušníkom a ostatným zamestnancom za pracovné nasadenie a veľmi dobré pracovné výsledky . Všetkým deťom, kolegyniam a rodičom prajem počas celého školského roku 2017/2018 veľa zdravia, nadšenia, a spokojnosti......                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Renata Supuková                                                                                                                                                                                                                                                   


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 3-4 0944/081 452 - trieda 1-2


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)