Zápis do MŠ a podmienky prijatia

Zápis detí do MŠ Štefánikova trieda 128, Nitra na školský rok  2018/2019 sa uskutoční dňa:             3. mája 2019 v čase od 8,00 do 16,00 v kongresovej sále MsÚ v Nitre /č. dv. 634)

Základnou podmienkou účasti na zápise je predloženie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde musí byť vyznačená informácia o zaočkovaní resp. nezaočkovaní dieťaťa a k nahliadnutiu predloží rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk,  www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Ďalšie podmienky prijatia sú  stanovené riaditeľkou školy, po prerokovaní pedagogickou radou a sú platné pre prijímanie detí do MŠ na nasledujúci školský rok :

Prednostne sa prijímajú deti:

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- deti, ktoré dovŕšili piaty rok života

Ďalšie podmienky prijatia  :

- deti, ktoré  dovŕšia tri roky života 

- deti, ktoré majú k už prijatým   deťom resp. zamestnancom  príbuzenský vzťah 

- deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

- deti, ktoré nedovŕšili tri roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity a osobitného posúdenia

Rodič si môže stiahnuť žiadosť z webovej stránky mesta Nitry www.nitra.sk a z www.msnitra.org, prípadne na stránke školy  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (248595) a v deň zápisu ju prinesie už vypísanú a podpísanú každým z oboch rodičov, alebo rodič vypíše žiadosť v deň zápisu na MsÚ, (vtedy však rodič musí zabezpečiť aj podpísanie žiadosti druhým rodičom) alebo predloží vlastnú žiadosť, ktorá však musí splĺňať požadované náležitosti - nezabudnite, že súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave od pediatra spolu s vyznačeným údajom o očkovaní resp. neočkovaní Vášho dieťaťa.

Osobitné podmienky :  v zmysle usmernenia zriaďovateľa č. 1/2007 PÚ k zápisu detí na predprimárne  vzdelávanie sa stanovujú nasledovné podmienky pre rodičov :

  • vyplnenie žiadosti a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa s povinnou informáciou o očkovaní dieťaťa
  • odovzdanie žiadosti a požadovaných dokladov
  • prevzatie rozhodnutia , najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku
  • potvrdenie prevzatia rozhodnutia podpisom
  • riaditeľka na zápise, prípadne iným, rodičom udaným kontaktným spôsobom oznámi  termín prevzatia rozhodnutia - rodič si rozhodnutie prevezme osobne u riaditeľky školy, čo potvrdí podpisom kópie rozhodnutia - najneskôr však do 30.06. kalendárneho roku.

Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/411818 trieda 2 , 0944/081 452 - trieda 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane 2018.pdf.pdf (82339)            

  prehlaseniems-2018.doc (32256)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.doc (46080)