Školský vzdelávací program

Tento školský vzdelávací  program  je tvorivý, flexibilný a koncepčný. Profiluje materskú školu podľa potrieb a záujmov detí, požiadaviek rodičov a zamestnancov. Zároveň stanovuje základné pravidlá, požiadavky a možnosti nášho vzdelávania.  Na jeho tvorbe spolupracovali všetci pedagogickí zamestnanci, ktorí zároveň súhlasia s jeho konečnou úpravou.

Pri tvorbe programu sme vychádzali z bohatých skúseností stabilizovaného, tvorivého a odborne zdatného kolektívu, z dlhoročných tradícií a úspechov, z  dobrej spolupráce a partnerstva s rodinou a inštitúciami.

V centre nášho snaženia je dieťa a komplexný rozvoj jeho osobnostného potenciálu.  V škole prevláda dobrá klíma, vzájomná dôvera a spolupráca. Deti majú dostatok priestoru na vzdelanostný  rozvoj, je im predkladané množstvo tvorivých podnetov, rôzne možnosti bádania a experimentovania.  Vo výchove a vzdelávaní uplatňujeme prvky tradičnej regionálnej výchovy, kde deti cez zážitkové učenie oboznamujeme s históriou a súčasnosťou mesta a okolia. Venujeme sa ľudovým tradíciám,  rôzne  folklórne  programy prezentujeme na verejnosti pri  príležitosti osláv sviatkov a pamätných dní. 

Našim cieľom je minimálne zachovať súčasný stav výchovy a vzdelávania aj v najbližšom období. Z pohľadu kvality edukácie, chceme aj naďalej uplatňovať nové vzdelávacie postupy, podporovať nadanie a záľuby detí, chceme obohatiť výchovu a vzdelávanie o  multikultúrne projekty a  dokončiť premenu tradičnej školy na školu modernú s novými metódami a formami práce.

Bližšie informácie získate na ŠkVP - UO.docx (72026)


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/411818 trieda 2 , 0944/081 452 - trieda 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane 2018.pdf.pdf (82339)            

  prehlaseniems-2018.doc (32256)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.doc (46080)