Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

 

    Materská škola Štefánikova 128 Nitra dosiahla v školskom roku 2017/18 veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky vo všetkých oblastiach. Prácu s novou koncepciou si osvojili všetky učiteľky, ktoré sa v uvedenej problematike vzdelávali prostredníctvom všetkých dostupných vzdelávaní. Dostatočne školu prezentovali na verejnosti, pre rodičmi i zriaďovateľom. Tiež škola plnila dlhodobé projekty, ktoré sú zaradené v Školskom vzdelávacom programe a v ročnom pláne práce školy. V personálnej oblasti určité zmeny nastali v prípade zástupcov mesta v rade školy a rodičov. Značne sa zlepšilo materiálno-techické vybavenie školy, došlo k výmene nábytku, podlahových krytín, stolov, stoličiek, k dovybaveniu pomôckami a technikou, k dopleneniu detskej aj učiteľskej knižnice, k rekonštrukcii podlahy v priestoroch telocvične.
    Počas celého obdobia škola dodržiavala koncepčné zámery a strategické ciele, ktoré boli pravidelne vyhodnocované, konzultované resp. dopĺňané a revidované. Celá činnosť školy prebiehala v súlade s platnou legislatívou. Kontrolná a hospitačná činnosť prispela k zvýšeniu úrovne výchovy a vzdelávania v našej materskej škole. Žiadne zmeny nenastali v personálnej oblasti, ani v prípade zástupcov mesta a rodičov v poradných orgánoch riaditeľky. V priebehu roka bola zo strany zriaďovateľa zrealizovaná oprava strechy, vonkajšieho oplotenia, a v spolupráci s rodičmi aj rekonštrukcia hygienických zariadení- ďakujeme. 
Škola spolupracovala s rodičmi, inštitúciami, ostanými školami v meste. Všetky bližšie informácie získate na  Správa VVČ 2017 - 2018.doc (152576)   


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/411818 trieda 2 , 0944/081 452 - trieda 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane 2018.pdf.pdf (82339)            

  prehlaseniems-2018.doc (32256)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.doc (46080)