Filozofia a stratégia školy    

Zmyslom  našej práce je vytvoriť materskú školu, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učiteľky sú pre deti kamarátkami, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v príjemnom a podnetnom prostredí......

Zameranie  našej školy  charakterizujú slová zdravie, šťastie a bezpečnosť. Vlastné zameranie sa vo svojej podstate orientuje na celkový rozvoj detskej osobnosti. A keďže chceme, aby boli naše deti počas predškolského obdobia a  po jeho absolvovaní:

Š - šikovné

I - iniciatívne

K - kreatívne

U - usmievavé

L - láskavé

K - kamarátske

O - obozretné

V - vzdelané

O - ochotné                .................. nazvali sme náš  vzdelávací program ŠIKULKOVO

Školský vzdelávací program  Šikulkovo  má  pripraviť na ďalšie vzdelávanie a do života deti vzdelané a  schopné vo všetkých  oblastiach. Plnením cieľov tohto programu získa dieťa určité spôsobilosti, zručnosti a vedomosti, ktoré je schopné v budúcnosti ďalej rozvíjať. Podľa toho sme si určili vlastné ciele, ktoré zohľadňujú naše koncepčné zámery, akceptujú ciele a princípy vzdelávania,  rešpektujú potreby a záujmy detí, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov.

Vlastné  ciele  sú:

-zamerané na bezpečnosť vo vzťahu k sebe aj iným

 • viesť deti k ochrane zdravia, bezpečne a správne sa orientovať v cestnej premávke
 • uľahčiť adaptáciu,  podporovať asertivitu a empatiu,
 • kontrolovať a regulovať vlastné správanie, vedieť prijať kritiku, tolerovať omyly a chyby,
 • využívať zdroje informácií, rozvíjať digitálne zručnosti.

-zamerané na zdravie a zdravý životný štýl

 • rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
 • rozvíjať fyzické a psychické zdravie,
 • podporovať záujem o živú a neživú prírodu, prírodné javy, rozvíjať elementárne ochranárske postoje.

-zamerané na osobnosť a jedinečnosť dieťaťa

 • kultivovať svoju osobnosť, rozvíjať estetické cítenie a tvorivosť,  
 • vytvárať podmienky na úspech každého dieťaťa, podporovať jeho zvedavosť, nápady, upevňovať zmysel pre humor,
 • rozvíjať  sebaistotu a jedinečnosť detí, podporovať detské priateľstvá a sociálny kontakt,
 • voliť primeraný spôsob komunikácie, rozvíjať medziľudské vzťahy,
 • posilňovať úctu k rodičom a blízkym ľuďom, kladný postoj k materinskému jazyku, tradíciám, prehlbovať vzťah k rodnému mestu, jeho okoliu, aj vlastnej kultúre,
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu cez hru, vlastný zážitok a skúsenosť,
 • akceptovať multikultúrne odlišnosti v duchu porozumenia a tolerancie, posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám.

Ciele korešpondujú so vzdelávacími oblasťami, ktoré určujú obsah predprimárneho vzdelávania.

 


História

Materská škola vznikla v roku 1969. Pôvodne slúžila ako spoločné zariadenie – jasle a materská škola, neskôr sa pretransformovala na trojtriedne, plne organizované predškolské zariadenie. Od septembra 2005 , po zlúčení s bývalou materskou školou na Špitálskej ulici v Nitre, funguje ako štvortriedna materská škola, s kapacitou cca 95 detí. Zriaďovateľom školy je Mesto Nitra.