Naša ponuka

Na skvalitnenie edukácie a rozvíjanie nadania detí využívame :

nadštandardné a obľúbené aktivity :

 • pobyty v centre zdravia v Párovských Hájoch, prípadne v Škole v prírode, sokoliari 
 • návštevy hradu, múzea, galérie, hvezdárne, knižnice, vivária a botanickej záhrady
 • plavecký výcvik v spolupráci s plaveckou školou Delfín
 • kurz korčuľovania v spolupráci s KK Nitra
 • športové súťaže, olympiády
 • výtvarné súťaže a hry, ekohry, propagačné hry na zdravý životný štýl
 • v spolupráci s rodičmi – akcie Vianoce, Deň matiek, Deň detí, tvorivé dielne, Rozlúčka s predškolákmi
 • spoločné posedenia pri káve a čaji , otvorené hodiny, tvorivé dielne
 • karneval, divadelné predstavenia, koncerty
 • návštevy zaujímavých ľudí  rôznych profesií
 • výlet turistickým vláčikom mestom Nitra, autobusom, vlakom do blízkeho okolia
 • hry a akcie zamerané na regionálnu výchovu – výlet na Kalváriu, Zobor
 • dopravné hry na vlastnom dopravnom ihrisku pod názvom Jazdíš, jazdím, jazdíme...
 • akcie organizované školou, mestom  a inými školami –  Deň Zeme, Povedz básničku,Poznáš rozprávku, Spievaj že si spievaj, Uhádni rozprávku, Dni športu, mobility, Zdravé mesto, Vyzývací deň, Deň mlieka- výživy, Zober loptu, nie drogu, Cestujeme svetom
 • aktívna spolupráca s CVČ Domino
 • pravidelné tanečné chvíľky  - pre staršie deti - Tancuj pre zdravie.....
 • rozvíjanie digitálnej gramotnosti prostredníctvom IKT techniky- možnosť práce na počítačoch a interaktívnych tabuliach 
 • výlety do okolia v rámci regiónu MiniZOO Bojná, Ranč na Striebornom jazere, výlety do zábavných parkov v okolitých krajinách
 • spolupráca s Katedrou prírodných vied UKF Nitra v plnení dlhodobého projektu Hráme sa na Eisteina, pod vedením Dr. Valovičovej

 

krúžkovú činnosť

 • oboznamovanie s cudzím jazykom prostredníctvom JŠ Slniečko - pre staršie deti / anglický jazyk /
 • tanečný krúžok - pravidelné tanečné chvíľky  - pre staršie deti -  Tancuj pre zdravie..... pod vedením kmeňových učiteliek

Zaradenie ďalších krúžkov nepovažujeme za potrebné, pretože súčasná predškolská výchova a vzdelávanie, ako aj odbornosť a kreativita učiteliek poskytujú dostatok možností na sebarealizáciu detí a rozvoj ich nadania v rôznych oblastiach.