Koncepcia školy

Koncepcia je rozpracovaná na obdobie piatich rokov, rešpektuje históriu, stratégiu aj filozofiu školy, pričom na každý rok sú schválené priority, ktoré vychádzajú z momentálnych požiadaviek rodičov a spoločnosti, pedagogicko- organizačnch pokynov, ale aj podmienok školy. Návrh koncepčných zámerov na školský rok 2018/2019:

Edukácia

  • rešpektovať práva dieťaťa, tolerovať potreby, záujmy, vyžadovať kontakt s rovesníkmi, chrániť vlastnú bezpečnosť, preferovať zdravý životný štýl, rozvíjať tvorivosť, myslenie, estetické cítenie a nadanie
  • zdokonaľovať komuikáciu, kooperovať v skupine, prejaviť vlastný názor
  • objavovať súvislosti medzi informáciami, využívať zdroje, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie

Riadenie

  • ovládať legislatívu, právne normy, používať efektívne pracovné postupy, vytvárať priaznivú klímu a imidž školy, prezentovať sa na verejnosti, prerozdeliť kompetencie, vytvoriť objektívny systém hodnotenia detí, zamestnancov, dôsledne viesť dokumentáciu, akceptovať nové metódy, formy práce, uplatňovať inovačné prvky, zabezpečiť odbornosť a kvalitu pedagogických zamestnancov
Priority na školský rok 2018/2019

V činnosti s deťmi:

  • zabezpečiť spoluprácu s CPPP, logopédom, stomatológom, inštitúciami
  • rozvíjať predčitateľskú gramotnosť a počítačovú gramotnosť
  • rozvíjať grafomotoriku, pohybové schopnosti, zabezpečiť pravidelné cvičenie, preferovať zážitkové učenie

Vo vlastnej činnosti a v prospech školy:

  • prezentovať sa kvalitou na verejnosti a webe. Získavať príspevky cez sponzorov a podávanie projektov, pokračovať v obnove interiéru a exteriéru, spolupracovať so zriaďovateľom, prehlbovať vzťahy na pracovisku v odbornej komunikácii a v sociálnom a spoločenskom, pozornosť venovať v kontrolnej a hospitačnej činnosti- uplatňovaniu, vzdelávaniu, sledovať odbornú literatúru, informácie získavať cez odoborné média