Informácie pre rodičov

Prevádzka :

v pracovných dňoch :                 od  6,00 hod.  do 16,30 hod.

počas letných prázdnin :            od  6,30 hod.  do 16,30 hod. (z technických dôvodov)  

Režim dňa :

6,00 - 8,30         hry a hrové činnosti podľa výberu detí

                          (príchod detí  do MŠ je do 8,00 hod, aby bola dieťaťu umožnený dostatočný časový priestor na ranné hry a činnosti)

8,30 - 9,00         zdravotné cvičenia a činnosti zabezpečujúce životosprávu

9,00 - 10,00       dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

10,00-11,30       pobyt vonku

11,30-12,15       činnosti zabezpečujúce životosprávu

12,15-14,00       odpočinok podľa potrieb detí, minimálne 30 minút

14,00-14,15       zdravotné cvičenia

14,45-16,30      popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, projektové aktivity, krúžkové činnosti, hry podľa výberu detí

Poplatky :

  • mesačný neinvestičný poplatok 14.- € (neplatí dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a je stanovený zriaďovateľom) na dieťa od troch rokov a 50€ na dieťa do troch rokov
  • strava deň 1,27 € +1€ režijné náklady (v prípade odhlásenia zo stravy rodič poplatok neuhrádza)
  • ďalšie poplatky sú určené  podľa návrhu a schválenia rodičov

Prijatie dieťaťa do materskej školy :

Dieťa sa prijíma do MŠ na základe písomnej žiadosti rodiča, po odovzdaní lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave , obyčajne k 1. 9. príslušného školského roku, v prípade voľnej kapacity aj v priebehu roka. Zápis detí sa uskutočňuje  v mesiaci február - marec, o termíne zápisu a kritériách prijatia informuje riaditeľka v MŠ, na webe, prípadne v médiách.

Poznámka: upresnenie termínu zápisu -3/2019, v tomto termíne hľadaj Zápis a podmienky prijatia

Rada školy

je samosprávny, iniciatívny a poradný orgán, ktorý presadzuje záujmy detí , rodičov a zamestnancov a zároveň plní funkciu verejnej kontroly.  

Zloženie Rady školy pri MŠ Štefánikova 128 Nitra :

Predseda : Eva Javorová

Členovia :  Lívia Šumichrastová, Magdaléna Feketeová, Emília Sládeková, Karin Horáková, Marcela Majeríková, Zuzana Markovičová, Iveta Havlíková, Ivan Juhás

Združenie rodičov- Občianske združenie Šťastné Šikulkovo  

V roku 2015/2016 si rodičia založili v rámci združenia rodičov Občianske združenie Šťastné Šikulkovo. Všetci rodičia sú členmi OZ minimálne

poočas dochádzky dieťaťa do MŠ.

Zloženie predsedníctva OZ Šťastné Šikulkovo :

Predseda OZ:  Renata Supuková

Členovia predsedníctva: Lucia Guzmická, Jana Bisáková,  Beáta Eliášová, Hana Folkelová,

Revízna komisia OZ:    p. Ilková p. Sečkár a p. Trupová-Kalázyová

Ciele OZ : aktívne riešiť námety, pripomienky, požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, získavanať finančné prostriedky na zabezpečenie učebných a digitálnych pomôcok, detskej a odbornej literatúry, hračiek, športových a technických potrieb, na skrášľovanie  a skvalitnenie prostredia školy, ale aj organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít pre deti, rodičov a zamestnancov. 

Okrem členského poplatku je Občianske združenie aj prijmateľom  2% odvedenej dane za predchádzajúce daňové obdobie.

 (tlačivo na stiahnutie vo formáte *.doc)


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/411818 trieda 2 , 0944/081 452 - trieda 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)