Projekty

Edukačnú činnosť dopĺňajú podporné projekty, ktoré sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu Šikulkovo a slúžia na praktické overenie získaných poznatkov.

Projekty sú tri: Zdravé Šikulkovo, Bezpečné Šikulkovo, Šťastné Šikulkovo.

      

Realizujú sa v novembri, marci a júni, majú celoškolský charakter, do ktorého sa deti zapájajú spoločne, v rámci jednotlivých tried spolupracujú, súťažia, porovnávajú. Sú rozpracované ako: - týždeň zdravia, týždeň bezpečnosti, týždeň detskej radosti. Aktivity sa uskutočňujú v exteriéri aj interiéri školy takými stratégiami, ktoré zaručia plnenie cieľov a úloh všetkými deťmi.

                                                                        

Okrem toho deti najstaršej vekovej skupiny celoročne plnia projekt "Hráme sa na Einsteina" v spolupráci s UKF Nitra, ktorý rozširuje potnanie a skúsenosti detí v oblasti prírodných vied.